Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.   Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Alena Copková, s miestom podnikania Nobelova 1293/12, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 53 630 726 zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 110  297240 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb, ponúkaných Predávajúcim na Internetovej stránke Predávajúceho.

2.   Kontakt na predávajúceho je: email: alena@alenacopkova.com, telefónne číslo: 0907 540 902.

3.   Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku a poskytuje služby na doméne s názvom www.alenacopkova.com (ďalej aj “Internetová stránka“).

4.   Poskytovateľom služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky je Predávajúci.

5.   Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila prihlášku (objednávku služieb) na Internetovej stránke alebo ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu o poskytnutí služieb prostredníctvom emailovej komunikácie s predávajúcim.

6.   Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

7.   Službami sa rozumejú služby, ktoré Predávajúci ponúka prostredníctvom Internetovej stránky a má zverejnené v ponuke na Internetovej stránke – ide o poskytovanie elektronického obsahu, konzultácií, koučingu a poradenstva.

8.   Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytnutí služieb – ide o zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči. Poskytovaným elektronickým obsahom sú najmä videá a články zverejňované na internetovej stránke predávajúceho, ako aj konzultácie a poradenstvo.

9.   Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:


Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A

P. O. BOX č. 5

820 07 Bratislava

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


10.   V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, môže spotrebiteľ tieto sťažnosti a podnety adresovať predávajúcemu, pričom odporúčame spotrebiteľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: alena@alenacopkova.com.  Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil.


II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb


1.   Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb zo strany kupujúceho, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke predávajúceho. K akceptácii objednávky služieb zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke služieb.

2.   Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“) zo strany predávajúceho je zaslanie ponuky služieb o ktoré má kupujúci záujem, ako aj ich bližšej špecifikácie spolu s cenovou ponukou alebo faktúrou za služby na emailovú adresu kupujúceho. K akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany kupujúceho dochádza na základe emailového potvrdenia ponuky služieb alebo akceptáciou cenovej ponuky alebo úhradou faktúry za služby.

3.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká poskytnutím objednaných služieb.

4.   Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.


III. Cena za služby a platobné podmienky


1.   Cena služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len „cena za služby“) je uvedená samostatne pre každú službu a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Cena za služby závisí od konkrétneho rozsahu služby objednaného kupujúcim, ktorý si zvolí kupujúci. Finálna cena služby bude určená v závislosti od objednávky kupujúceho a bude kupujúcemu oznámená ešte pred uzatvorením zmluvy.

2.   V prípade, ak predávajúci zasiela ponuku služieb kupujúcemu prostredníctvom emailovej správy, je cena služieb uvedená v emailovej správe alebo jej prílohe, prípadne je uvedený odkaz na internetovú stránku predávajúceho, kde je predmetná cena služieb uvedená.

3.   Základným platidlom je mena euro.

4.   Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.

5.   Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené ceny akceptuje. Uvedená cena je konečná. V cene za služby nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, ani iné náklady súvisiace s dodaním služieb – vzhľadom k charakteru služieb však žiadne takéto náklady ani neexistujú a Kupujúcemu nad rozsah ceny za služby nebudú účtované žiadne takéto poplatky ani náklady a uvedené ceny služieb sú konečné a záväzné.


IV. Spôsoby platby


1.   Za služby ponúkané predávajúcim môže kupujúci platiť platobnou bránou prostredníctvom platobnej karty (v prípade, ak kupujúci zasiela objednávku služieb prostredníctvom internetovej stránky) alebo na základe faktúry vystavenej predávajúcim (v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy nedochádza prostredníctvom internetovej stránky ale na základe emailovou správou zaslaného návrhu predávajúceho).

2.   Kupujúci hradí cenu za služby pred začatím poskytovania služby. Daňový doklad mu bude doručený na emailovú adresu uvedenú v objednávke do 48 hodín odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.


V. Poskytnutie služieb


1.     Predávajúci poskytne službu v rozsahu a v období, v závislosti od voľby kupujúceho. Rozsah služieb, ich obsah a doba v akej budú služby poskytnuté, sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho a budú kupujúcemu oznámené ešte pred uzatvorením zmluvy.

2.     Poskytnutie služieb predávajúcim sa uskutoční spôsobom, ktorý závisí od druhu objednanej služby. Spôsob poskytnutia služby bude uvedený na internetovej stránke predávajúceho v súvislosti s konkrétnou službou alebo bude kupujúcemu oznámený prostredníctvom emailovej komunikácie.

3.     Všetky informácie týkajúce sa služby, jej obsahu, rozsahu, ceny a lehoty na poskytnutie budú kupujúcemu oznámené ešte pred uzatvorením zmluvy, a to buď prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho alebo prostredníctvom emailovej správy.

4.     V prípade, ak je predmetom služby poskytnutie videí, tieto videá budú kupujúcemu sprístupnené v členskej zóne kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho. Za tým účelom musí byť kupujúci zaregistrovaný na internetovej stránke predávajúceho a mať vytvorený užívateľský profil.

5.     V prípade, ak je predmetom zmluvy online webinár na konkrétnu tému, bude služba kupujúcemu poskytnutá v konkrétny, vopred určený, deň a čas, prostredníctvom súkromnej facebookovej skupiny. Za tým účelom musí mať kupujúci vytvorený používateľský profil na facebooku, ktorý oznámi predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci nemá na facebooku vytvorený používateľský profil alebo ak svoje údaje neoznámi predávajúcemu, nebude mu služba zo strany predávajúceho poskytnutá.

6.     V prípade, ak je predmetom služby osobná konzultácia, poskytne predávajúci kupujúcemu služby, v závislosti od dohody s kupujúcim, prostredníctvom telefonického rozhovoru, messengeru, whatsappu, skype alebo iným spôsobom, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú. Služba bude poskytnutá v dohodnutý deň a čas a vo vopred určenom rozsahu.

7.     Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom rozširovať obsah poskytnutý kupujúcemu na základe uzatvorenej zmluvy, ani akúkoľvek jeho časť. Kupujúci nie je tiež oprávnený obsah poskytnutý kupujúcemu ani akúkoľvek jeho časť nijakým spôsobom sprístupňovať tretím osobám, rozmnožovať ani upravovať, či iným spôsobom do neho zasahovať alebo ho používať spôsobom iným ako pre svoje vlastné potreby.

8.     Predávajúci informuje kupujúcemu, že všetky služby ako aj rady a informácie poskytnuté kupujúcemu majú výlučne informačný charakter a charakter odporúčaní, pričom v žiadnom prípade nenahrádzajú kvalifikované odborné poradenstvo a je výlučne na kupujúcom, či a akým spôsobom informácie a rady, ktoré mu boli poskytnuté zo strany predávajúceho využije.

9.     Na to, aby mohli byť kupujúcemu poskytnuté ním objednané služby, musí mať kupujúci internetové pripojenie a aktuálnu verziu internetového prehliadača. Okrem toho musí mať kupujúci aj ďalšie softwérové vybavenie, v závislosti od konkrétnej služby – bližšie informácie k tomuto požadovanému vybaveniu sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho alebo budú kupujúcemu oznámené emailom, a to všetko ešte pred uzatvorením zmluvy.


VI. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu


1.   Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

2.   Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je Alena Copková, podnikania Nobelova 1293/12, 831 02 Bratislava – Nové Mesto.

3.   Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej  odstupuje, meno a priezvisko, adresu predávajúceho a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe).

4.   Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

5.   Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

6.   Predávajúci vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

7.   Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi  v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).

8.   Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


VII. Konzultácie 

1.        Konzultačné služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.


VIII. Náhrada škody pri neprevzatí služby

1.        Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Cena za služby, platobné podmienky a Spôsoby platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

2.        Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.


IX. Záverečné ustanovenia


1.   Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.   Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

3.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na Internetovej stránke predávajúceho.

4.       Všetky práva k webovej stránke www.alenacopkova.com a jej obsahu alebo kurzov vrátane videí, grafiky, know how a ďalších sú majetkom Aleny Copkovej a bez jej písomného súhlasu je zakázané šíriť tieto obsahy tretím stranám, alebo ich akokoľvek ďalej kopírovať.

5.       Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Internetovej stránke predávajúceho dňa 23.05.2021


V Bratislave dňa 23.05.2021

Alena Copková